Chính sách bảo mật

GCE có các quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập đối với hệ thống quản lý pin cao áp do GCE sản xuất và bất kỳ người mua nào cũng không được cố gắng sao chép hoặc bẻ khóa các sản phẩm của GCE.